0919 836 793

Kiểm tra đĩa xích

Kiểm tra đĩa xích

Sự ăn khớp giữa đĩa xích và xích con lăn có thể được kiểm tra bằng cách quan sát con lăn và bề mặt đĩa xích. Sự ăn khớp tốt giữa xích và đĩa xích khi bền mặt t iếp xúc được đồng nhất với điểm A khi lắp đặt. Nếu bề mặt tiếp xúc bị nghiên qua một bên hay răng bị mòn một phía về điểm B, điều nầy có thể nói lên rằng việc cân chĩnh đĩa xích không đúng hay xích bị xoắn. Trong trường hợp nầy việc kiểm tra và điều chỉnh lại là cần thiết.

- Thông thường điểm chịu tác động hơi hướng về phía chân răng một tí. Tuy nhiên, khi căn đầu tiên được tiến hành và lực căng xích thường một phía, con lăn sẽ tiếp xúc nhẹ nhàng lên chân răng. Tuy nhiên trong thường hợp điểm A nhận được tác động mạnh nhất.

- Khi bánh răng lòng không hoặc dụng cụng tăng xích được sử dụng thì bền mặt tiếp xúc sẽ là tâm của chân răng.

- Khi sự mài mòn trên răng đạt đến giá trị theo bản bên dưới thì tuổi thọ của đĩa xích cũng đã tới hạn. Đối với đĩa xích với răng được tôi cứng, tuổi thọ của đĩa xích đã đã đến khi lớp tôi cứng bị mất đi

- Nếu xích mới ăn khớp với đĩa xích bị mài mòn, thì xích sẽ bị mài mòn với mức nhanh hơn thường lệ. trong trường hợp nầy khi thay xích thì việc thay đĩa xích cần quan tâm xem xét